Idi nazad na Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
40 - -

Gdje se mogu zaposliti?

Stečena kvalifikacija pruža nositelju pristup profesiji učitelja u razrednoj nastavi u svojstvu pripravnika. Samostalno mogu raditi osobe koje, pored stečene kvalifikacije, imaju prema propisima koji uređuju osnovno obrazovanje obavljen pripravnički staž te položen stručni ispit.

Za što sam osposobljen?

Nositelj kvalifikacije stječe kompetencije za poučavanje u primarnom obrazovanju, odnosno u sustavu razredne nastave u osnovnoj školi. Stečena kvalifikacija omogućuje nositelju uspješno djelovanje u svim oblicima odgojno-obrazovnog rada u razrednoj nastavi, osobito u poučavanju, odgoju i obrazovanju učenika; razvijanju sposobnosti i vještina, navika i odgojnih vrijednosti kod učenika; planiranju, programiranju i vrednovanju odgojno-obrazovnog rada; organiziranju, istraživanju i unapređivanju odgojno-obrazovnog rada; suradnji s roditeljima, suradnicima u osnovnoj školi kao i ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju učenika u lokalnoj zajednici; ostvarivanju programa javnih potreba u području odgoja i obrazovanja učenika.
Nositelj kvalifikacije također je osposobljen za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na poslijediplomskim studijima.

Koji su uvjeti upisa?

I. Preduvjeti za upis
A) položeni ispiti iz obveznoga dijela državne mature i to:
1. hrvatski jezik – viša razina
2. matematika – osnovna (ili viša) razina
3. engleski jezik – viša razina
B) zdravstvena sposobnost za studij koja se dokazuje uvjerenjem specijaliste medicine rada. Obvezi provjere zdravstvene sposobnosti podliježu pristupnici koji su u razredbenom postupku ostvarili pravo upisa na studij.

II. Razredbeni postupak
U razredbenom postupku pristupnik može steći najviše 1000 bodova i to:
1. vrjednovanjem uspjeha iz srednje škole – najviše 30% bodova
2. vrjednovanjem uspjeha na državnoj maturi – najviše 60% bodova
3. vrjednovanjem posebnih postignuća – 10% bodova

II.1. Vrjednovanje uspjeha iz srednje škole
Do 30% bodova stječe se na temelju prosjeka svih ocjena svakog razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju.
II.2. Vrjednovanje uspjeha na državnoj maturi
Do 60% bodova stječe se na temelju:
– vrjednovanjem svakog predmeta obveznog dijela državne mature:
Hrvatski jezik: viša razina – 20% prag 36%
Engleski jezik: viša razina – 20% – prag 36%
Matematika: osnovna razina – 20% – prag 36%

Vrjednovanje posebnih postignuća
10% bodova priznaju se pristupniku:
– ako je tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvario plasman od četvrtog do desetog mjesta na pojedinačnom državnom natjecanju znanja u organizaciji ministarstva nadležnog za obrazovanje ili državne agencije (na temelju priznanja), iz Hrvatskog jezika, stranog jezika, Latinskog i Grčkog jezika, Matematike, Fizike, Kemije, Biologije, Geografije, Informatike, Povijesti, Logike i Filozofije. Osobe koje su ostvarile plasman od 1. do 3. mjesta iz nabrojenih disciplina ostvaruju pravo na direktan upis ili ako ima status vrhunskog sportaša (na temelju potvrde Hrvatskog olimpijskog odbora) ili ako ima završenu još jednu srednju školu u četverogodišnjem trajanju – glazbenu, plesnu, likovnu ili drugu umjetničku srednju školu u četverogodišnjem trajanju (na temelju svjedodžbi svih razreda srednje umjetničke škole i o završnom radu).
Pristupniku se priznaje 10% (100) bodova neovisno o ostvarenom jednom ili više posebnih postignuća.

Podaci relevantni za studijski program

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni UČITELJSKI STUDIJ traje 5 godina ili 10 semestara. Po završetku Studija student stiče 300 ECTS-a i akademski naziv magistar/magistra primarnog obrazovanja.
Po završetku studija nositelj kvalifikacije ima pravo nastaviti studij na poslijediplomskom sveučilišnom studiju i poslijediplomskom specijalističkom studiju ako je to predvidjelo sveučilište koje provodi taj studij, pri čemu se upis može uvjetovati polaganjem diferencijalnih ispita.