Idi nazad na Učiteljski fakultet

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
- 40 -

Gdje se mogu zaposliti?

Stečena kvalifikacija omogućava nositelju kvalifikacije obavljanje visoko stručnih, istraživačkih i razvojnih poslova u polju djelatnosti. Na temelju stečenih općih generičkih i specifičnih kompetencija, nositelj je osposobljen osobito za:
– djelovanje u složenim i slojevitim procesima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja promičući granice standardnog poimanja odgajateljskog zanimanja
– odgovaranje na kvalitativno višim razinama na sve složenije zahtjeve rada u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
– osnaživanje kreativne i aktivne istraživačke komponente u odgojno-obrazovnom radu
– integracijsko promišljanje u kontekstu svoje struke te kontinuirano profesionalno usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja i učenja

Za što sam osposobljen?

Stečena kvalifikacija omogućava nositelju obavljanje poslova njege, odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi u predškolskim ustanovama na kvalitativno višoj razini kao i obavljanje visoko stručnih poslova u znanosti i visokom obrazovanju, javnom sektoru, državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji djelokrug rada obuhvaća skrb o djeci, rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Koji su uvjeti upisa?

I. Preduvjeti za upis
A) položeni ispiti iz obveznoga dijela državne mature i to:
1. hrvatski jezik – viša razina
2. matematika – osnovna (ili viša) razina
3. engleski jezik – viša razina
B) zdravstvena sposobnost za studij koja se dokazuje uvjerenjem specijaliste medicine rada. Obvezi provjere zdravstvene sposobnosti podliježu pristupnici koji su u razredbenom postupku ostvarili pravo upisa na studij.

II. Razredbeni postupak
U razredbenom postupku pristupnik može steći najviše 1000 bodova i to:
1. vrjednovanjem uspjeha iz srednje škole – najviše 30% bodova
2. vrjednovanjem uspjeha na državnoj maturi – najviše 60% bodova
3. vrjednovanjem posebnih postignuća – 10% bodova

II.1. Vrjednovanje uspjeha iz srednje škole
Do 30% bodova stječe se na temelju prosjeka svih ocjena svakog razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju.
II.2. Vrjednovanje uspjeha na državnoj maturi
Do 60% bodova stječe se na temelju:
– vrjednovanjem svakog predmeta obveznog dijela državne mature:
Hrvatski jezik: viša razina – 20% prag 36%
Engleski jezik: viša razina – 20% – prag 36%
Matematika: osnovna razina – 20% – prag 36%

Vrjednovanje posebnih postignuća
10% bodova priznaju se pristupniku:
– ako je tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvario plasman od četvrtog do desetog mjesta na pojedinačnom državnom natjecanju znanja u organizaciji ministarstva nadležnog za obrazovanje ili državne agencije (na temelju priznanja), iz Hrvatskog jezika, stranog jezika, Latinskog i Grčkog jezika, Matematike, Fizike, Kemije, Biologije, Geografije, Informatike, Povijesti, Logike i Filozofije. Osobe koje su ostvarile plasman od 1. do 3. mjesta iz nabrojenih disciplina ostvaruju pravo na direktan upis ili ako ima status vrhunskog sportaša (na temelju potvrde Hrvatskog olimpijskog odbora) ili ako ima završenu još jednu srednju školu u četverogodišnjem trajanju – glazbenu, plesnu, likovnu ili drugu umjetničku srednju školu u četverogodišnjem trajanju (na temelju svjedodžbi svih razreda srednje umjetničke škole i o završnom radu).
Pristupniku se priznaje 10% (100) bodova neovisno o ostvarenom jednom ili više posebnih postignuća.

Podaci relevantni za studijski program

Diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (RPOO-2) traje dvije godine ili četiri semestra. Po završetku Studija student stječe 120 ECTS-a i akademski naziv magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Način izvođenja: izvanredni studij. Studij mogu upisati osobe koje su završile: preddiplomski studij RPOO-a, preddiplomski studij u području društvenih znanosti polju pedagogije, polju psihologije, polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, polju socijalnih djelatnosti, polju kineziologije (grana kineziološka edukacija), polju interdisciplinarnih društvenih znanosti; stručni studij predškolskog odgoja i stručni studij primarnog obrazovanja (uz polaganje diferencijalnih ispita); program cjeloživotnog učenja primjerene nadoknade kompetencija za upis na diplomski studij u ukupnom opterećenju od 30 ECTS bodova, odnosno 840 nastavnih sati.
Po završetku studija nositelj kvalifikacije ima pravo upisati se na odgovarajući poslijediplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski specijalistički studij pod uvjetima koje propisuje sveučilište koje provodi taj studij.