Idi nazad na Učiteljski fakultet

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
40 - -

Gdje se mogu zaposliti?

Stečena kvalifikacija omogućava nositelju pristup profesiji odgajatelja u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u svojstvu pripravnika. Samostalno mogu raditi osobe koje, pored stečene kvalifikacije, imaju prema propisima koji uređuju predškolski odgoj i naobrazbu obavljen pripravnički staž, uspješno položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova odgajatelja.

Za što sam osposobljen?

Stečena kvalifikacija omogućava nositelju uspješno obavljanje poslova i zadataka njege, brige za zdravlje te odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi u različitim predškolskim programima. Na temelju stečenih općih generičkih i specifičnih kompetencija, nositelj kvalifikacije osposobljen je:
• učinkovito i djelotvorno planirati, programirati i vrednovati odgojno-obrazovni kontekst kao poticajno-razvojni, uvažavajući pr tom dječje sposobnosti, mogućnosti, potrebe i interese te na tim osnovama ostvarivati integriranu odgojno-obrazovnu praksu;
• samostalno konstruirati, implementirati i evaluirati integrirani kurikulum u ukupnosti svih razvojnih područja, koristeći aktivnosti i materijale u skladu sa suvremenim razvojnim teorijama kojima se tumači dječji razvoj;
• djelovati kao refleksivni praktičar, vrednovati i samovrednovati svoju implicitnu pedagogiju propitujući njenu djelotvornost u funkciji stalne tendencije rasta kvalitete;
• kreirati odgojno-obrazovni kontekst u dječjem vrtiću jednakog i pogodnog za sve bez obzira na sociokulturni i ekonomski status;
• graditi bliske, povjerljive i recipročne odnose s roditeljima razvojem suradnje na partnerskoj razini i aktivno se angažirati u postizanju kvalitetnijeg i intenzivnijeg sudjelovanja lokalne zajednice u životu dječjeg vrtića;
• stalno se stručno usavršavati u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja i učenja

Koji su uvjeti upisa?

I. Preduvjeti za upis
A) položeni ispiti iz obveznoga dijela državne mature i to:
1. hrvatski jezik – viša razina
2. matematika – osnovna (ili viša) razina
3. engleski jezik – viša razina
B) zdravstvena sposobnost za studij koja se dokazuje uvjerenjem specijaliste medicine rada. Obvezi provjere zdravstvene sposobnosti podliježu pristupnici koji su u razredbenom postupku ostvarili pravo upisa na studij.

II. Razredbeni postupak
U razredbenom postupku pristupnik može steći najviše 1000 bodova i to:
1. vrjednovanjem uspjeha iz srednje škole – najviše 30% bodova
2. vrjednovanjem uspjeha na državnoj maturi – najviše 60% bodova
3. vrjednovanjem posebnih postignuća – 10% bodova

II.1. Vrjednovanje uspjeha iz srednje škole
Do 30% bodova stječe se na temelju prosjeka svih ocjena svakog razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju.
II.2. Vrjednovanje uspjeha na državnoj maturi
Do 60% bodova stječe se na temelju:
– vrjednovanjem svakog predmeta obveznog dijela državne mature:
Hrvatski jezik: viša razina – 20% prag 36%
Engleski jezik: viša razina – 20% – prag 36%
Matematika: osnovna razina – 20% – prag 36%

Vrjednovanje posebnih postignuća
10% bodova priznaju se pristupniku:
– ako je tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvario plasman od četvrtog do desetog mjesta na pojedinačnom državnom natjecanju znanja u organizaciji ministarstva nadležnog za obrazovanje ili državne agencije (na temelju priznanja), iz Hrvatskog jezika, stranog jezika, Latinskog i Grčkog jezika, Matematike, Fizike, Kemije, Biologije, Geografije, Informatike, Povijesti, Logike i Filozofije. Osobe koje su ostvarile plasman od 1. do 3. mjesta iz nabrojenih disciplina ostvaruju pravo na direktan upis ili ako ima status vrhunskog sportaša (na temelju potvrde Hrvatskog olimpijskog odbora) ili ako ima završenu još jednu srednju školu u četverogodišnjem trajanju – glazbenu, plesnu, likovnu ili drugu umjetničku srednju školu u četverogodišnjem trajanju (na temelju svjedodžbi svih razreda srednje umjetničke škole i o završnom radu).
Pristupniku se priznaje 10% (100) bodova neovisno o ostvarenom jednom ili više posebnih postignuća.

Podaci relevantni za studijski program

Preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (RPOO-1) traje 3 godine ili 6 semestara. Po završetku Studija student stječe 180 ECTS-a i akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
Način izvođenja: redovni studij. Studij mogu upisati osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu.
Po završetku preddiplomskog sveučilišnog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja nositelj kvalifikacije ima pravo nastaviti studij na diplomskom sveučilišnom studiju i na specijalističkom diplomskom stručnom studiju istog područja studija, bez dodatnih uvjeta. Uvjete za nastavak studija u drugim područjima studija određuje visoko učilište koje provodi taj studij.