Idi nazad na Pravni fakultet

Upravni studij

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
48 50 2

Gdje se mogu zaposliti?

Završetkom studija student će biti kvalificiran raditi na upravnim poslovima propisanim pravilnicima o sistematizaciji radnih mjesta u:

– tijelima državne uprave, tj. ministarstvima, središnjim uredima Vlade RH, državnim upravnim organizacijama, uredima državne uprave u županijama,

– drugim državnim tijelima, tj. pravosudnim tijelima, kaznenim tijelima, stručnoj službi Hrvatskog sabora, stručnoj službi Ureda predsjednika RH, stručnoj službi i uredima Vlade RH, stručnoj službi Ustavnog suda RH, stručnoj službi pučkog pravobranitelja, pravobranitelja za djecu, pravobranitelja za ravnopravnost spolova, Državnom uredu za reviziju i sl.,

– tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– agencijama, komisijama i odborima koje se osnivaju za obavljanje poslova središnje državne vlasti,

– pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, tj. ustanovama, komunalnim trgovačkim društvima te

– nevladinim i drugim organizacijama i sl.

 

Za što sam osposobljen?

Program Upravnog studija studentima omogućuje stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja kojima se osposobljavaju za samostalno obavljanje upravnih poslova u državnoj upravi, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, nevladinim organizacijama, političkim strankama itd.

Program Upravnog studija sadrži nastavne kolegije koji su usklađeni sa suvremenim trendovima u javnoj upravi i odgovarajućim znanstveno-nastavnim i stručnim disciplinama u državama člnicama Europske unije. Po završetku studija student će biti osposobljen povezivati opće upravne kompetencije sa specifičnostima koje se javljaju u posebnim upravnim područjima. Završetkom studija student stječe specifična sintetička znanja ustroja i funkcioniranja javne uprave u cijelosti, prihodovnog i rashodnovnog modela financiranja ovoga sustava, uloge normativnih izvora, ali i sudske prakse i nepisanih pravnih načela u rješavanju upravnih stvari, utjecaja europskog prava na domaći pravni sustav javne uprave, temeljne radne odnose u javnom sektoru te nove mehanizme javnog upravljanja. Tijekom studija student također stječe specifična znanja iz različitih upravnih područja s kojima dolazi u doticaj u profesionalnom radu, a koje izučava u okviru izbornih kolegija.

Znanja koja student stječe završetkom studija su sljedeća:

– poznavanje i razumijevanje ustroja i funkcioniranja sustava javne uprave,

– poznavanje pravila upravnog postupka,

– poznavanje pravila upravnog spora,

– razumijevanje tumačenja prava,

– razumijevanje argumentacije,

– razumijevanje interferencije europskog i nacionalnog prava,

– poznavanje modela pružanja pravne pomoći,

– poznavanje modela donošenja strateških odluka,

– poznavanje financijskih aspekata javne uprave i

– poznavanje temeljnih instituta radnih odnosa u upravi.

Vještine koje student stječe završetkom studija su sljedeće:

– poduzimanje postupovnih radnji u upravnom postupku,

– poduzimanje postupovnih radnji u upravnom sporu,

– komunikacija između javnopravnih tijela,

– poduzimanje radnji u pružanju pravne pomoći i

– poduzimanje radnji u posebnim upravnim područjima koja se izučavaju u okviru izbornih kolegija.

Studenti će ujedno izgraditi kompetencije samostalnog upravljanja, izvršavanja povjerenih zadataka i kritičkog osvrta na svoj rad.

Koji su uvjeti upisa?

Upis na Upravni studij Pravnog fakulteta u Rijeci obavljat će se prema propisima i rezultatima državne mature. Sve obavijesti o uvjetima i rokovima za prijavu državne mature nalaze se na internetskim stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje: http://www.postani-student.hr. Podrobnije obavijesti o upisima bit će pravovremeno objavljene u tisku i na internetskim stranicama Fakulteta.

Podaci relevantni za studijski program

Studij je ustrojen kao redoviti i izvanredni. Nastava na redovitom studiju izvodi se tijekom trideset tjedana u akademskoj godini. Nastava na izvanrednom studiju obuhvaća najmanje polovinu broja sati utvrđenih za redoviti studij i izvodi se u poslijepodnevnim satima. Broj ECTS bodova ukupno na stupnju stručnog studija iznosi najmanje 180. Svi kolegiji su jednosemestralni.

Redoviti student upisuje 60 ECTS bodova godišnje. Izvanredni student upisuje najmanje 30 ECTS bodova godišnje. Broj ECTS bodova svakoga kolegija određen je sukladno kriterijima opterećenosti studenta: samostalni rad studenta, broj sati aktivne nastave, omjer obveznog i izbornog sadržaja pojedinog kolegija, obvezna i fakultativna profiliranost pojedinih oblika nastave te korelacija sadržaja srodnih pravnih kolegija. Student upisuje jedan izborni kolegij u četvrtom i dva izborna kolegija u petom semestru.

Student bira izborni kolegij u okviru izvedbenog plana studija i s obzirom na raspoložive kvote. Vježbe čine didaktičku cjelinu s pripadajućim kolegijem, uvjet su polaganja ispita i dijelom su bodovne strukture pripadajućeg kolegija. Vježbe se sastoje od obrađivanja slučajeva iz prakse u cilju neposrednog upoznavanja studenata s djelovanjem upravnih, socijalnih, pravosudnih i drugih institucija. Seminar podrazumijeva dublje upoznavanje studenta s građom kolegija iz studijskog programa i uvođenje studenata u metodologiju znanstvenog rada.

Stručna praksa provodi se u jednom od tijela državne uprave, područne ili lokalne samouprave, sudu ili drugom javnopravnom tijelu, gdje se student osposobljava za obavljanje stručnih poslova nakon završetka studija. Student stječe pravo upisa u višu godinu studija stjecanjem najmanje 50 ECTS bodova iz prethodne godine studija. Upravni studij završava stjecanjem najmanje 180 ECTS bodova što se postiže polaganjem svih ispita, ispunjavanjem seminarskih obveza, obavljenom stručnom praksom te izradom i obranom završnog rada sukladno studijskom programu. Pisanjem završnoga rada i njegovom obranom student samostalno obrađuje izabranu temu dokazujući postignuti stupanj znanja te osposobljenost za pravilnu primjenu metoda stručnog rada.