Idi nazad na Pravni fakultet

Pravo

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
198 50 2

Gdje se mogu zaposliti?

Završetkom studija student će biti kvalificiran raditi na pravnim poslovima propisanim pravilnicima o sistematizaciji radnih mjesta u:

– u tijelima pravosuđa, državnom odvjetništvu i odvjetništvu,

– tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– agencijama, komisijama, odborima koje se osnivaju za obavljanje poslova središnje državne vlasti te

– ustanovama, trgovačkim društvima, udrugama, nevladinim organizacijama i sl.

 

Za što sam osposobljen?

Program Integriranog sveučilišnog studija pravo studentima omogućuje stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja kojima se osposobljavaju za samostalno obavljanje pravnih poslova pravosuđu, odvjetništvu, državnoj upravi, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te pravnim osobama kao što su trgovačka društva, ustanove, udruge, nevladine organizacije itd.

Program Integriranog sveučilišnog studija pravo sadrži nastavne kolegije koji su usklađeni sa suvremenim trendovima u pravu i odgovarajućim znanstveno-nastavnim i stručnim disciplinama u zemljama Europske unije. Po završetku studija student će biti osposobljen povezivati opće pravne kompetencije sa specifičnostima koje se javljaju u posebnim pravnim granama.

Znanja koja student stječe završetkom studija su sljedeća:

– poznavanje i razumijevanje ustroja i funkcioniranja pravnog sustava,

– poznavanje pravila pravnih postupka,

– razumijevanje tumačenja prava,

– razumijevanje argumentacije,

– razumijevanje interferencije međunarodnog, europskog i nacionalnog prava i

– poznavanje temeljnih pravnih instituta.

Vještine koje student stječe završetkom studija su sljedeće:

– poduzimanje postupovnih radnji u pravnom postupku i

– izrada podnesaka, odluka i pravnih akata.

Studenti će ujedno izgraditi kompetencije samostalnog pravnog rasuđivanja, izvršavanja povjerenih zadataka i kritičkog osvrta na svoj rad.

 

Koji su uvjeti upisa?

Upis na Sveučilišni integrirani studij pravo Pravnog fakulteta u Rijeci obavljat će se prema propisima i rezultatima državne mature. Sve obavijesti o uvjetima i rokovima za prijavu državne mature nalaze se na internetskim stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje: http://www.postani-student.hr.

Podrobnije obavijesti o upisima bit će pravovremeno objavljene u tisku i na internetskim stranicama Fakulteta.

Podaci relevantni za studijski program

Studij je ustrojen kao redoviti i izvanredni. Nastava na redovitom studiju izvodi se tijekom trideset tjedana u akademskoj godini. Nastava na izvanrednom studiju obuhvaća najmanje polovinu broja sati utvrđenih za redoviti studij i izvodi se u poslijepodnevnim satima.
Broj ECTS bodova na Integriranom sveučilišnom studiju pravo iznosi najmanje 300. Svi kolegiji su jednosemestralni. Redoviti student upisuje 60 ECTS bodova godišnje. Izvanredni student upisuje najmanje 30 ECTS bodova godišnje. Broj ECTS bodova svakoga kolegija određen je sukladno kriterijima opterećenosti studenta: samostalni rad studenta, broj sati aktivne nastave, omjer obveznog i izbornog sadržaja pojedinog kolegija, obvezna i fakultativna profiliranost pojedinih oblika nastave te korelacija sadržaja srodnih pravnih kolegija. Student bira izborni kolegij u okviru izvedbenog plana studija i s obzirom na raspoložive kvote.

Vježbe čine didaktičku cjelinu s pripadajućim kolegijem, uvjet su polaganja ispita i dijelom su bodovne strukture pripadajućeg kolegija. Vježbe se sastoje od obrađivanja slučajeva iz prakse u cilju neposrednog upoznavanja studenata s djelovanjem upravnih, socijalnih, pravosudnih i drugih institucija. Seminar podrazumijeva dublje upoznavanje studenta s građom kolegija iz studijskog programa i uvođenje studenata u metodologiju znanstvenog rada.

Pravno istraživanje kolegij je koji predstavlja pripremu za izradu i obranu diplomskog rada i provodi se sadržajno sukladno odabranoj pravnoj materiji odnosno metodološki sukladno izbornim sadržajima studijskog programa. Student stječe pravo upisa u višu godinu studija stjecanjem najmanje 50 ECTS bodova iz prethodne godine studija. Integrirani sveučilišni studij prava završava stjecanjem najmanje 300 ECTS bodova što se postiže polaganjem svih ispita, ispunjavanjem seminarskih obveza, provedenim pravnim istraživanjem te izradom i obranom diplomskog rada sukladno studijskom programu. Pisanjem diplomskog rada i njegovom obranom student samostalno obrađuje izabranu temu dokazujući postignuti stupanj znanja i osposobljenost za pravilnu primjenu metoda profesionalnog rada.