Idi nazad na Pomorski fakultet

Tehnologija i organizacija prometa

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
50 10 3

Gdje se mogu zaposliti?

Stečene kompetencije omogućuju zaposlenje u različitim pomorskim i prometnim ustanovama i tvrtkama u javnom i privatnom sektoru čije su djelatnosti i poslovi u svezi s pomorstvom i prometom (primjerice luke, lučke uprave, brodari, agencije, otpremnici, carina, cestovni i željeznički prijevoznici, ministarstvo nadležno za pomorstvo i promet i sl.).

Za što sam osposobljen?

Završetkom ovog studija student je stekao sljedeće kompetencije: poznavanje, razlikovanje i rješavanje problema iz područja prometa primjenjujući stečena znanja iz tehnologije, tehnike, ekonomike, prava te racionalizacije i optimizacije procesa u pomorskom i kopnenom prometu.

Koji su uvjeti upisa?

Uvjeti upisa za kandidate starije od 24 godine 

Pravo prijave na natječaj za upis na studij ima osoba koja je završila srednju školu u trajanju od četiri godine. Razredbeni postupak za kandidate starije od 24 godine provodi se bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha kandidata iz srednje škole i dodatnih bodova:

– prema prosječnom uspjehu kandidata iz svih razreda srednje škole i uspjeha na završnom ispitu
– prema prosječnim ocjenama iz hrvatskog jezika, matematike i fizike, za svaki predmet posebno (za preddiplomski sveučilišni studij Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu i Brodostrojarstvo)
– prema prosječnim ocjenama iz hrvatskog jezika, matematike i informatike, za svaki predmet posebno (za preddiplomski sveučilišni studij Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Tehnologija i organizacija prometa i Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu)

Temeljem rezultata razredbenog postupka formira se rang lista kandidata.
Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, temeljem utvrđene rang liste.

Uvjeti upisa za kandidate koji se upisuju putem NISpVU sustava

Pristupnici vrše prijave za upis na studijske programe preddiplomskih studija putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) i mrežne stranice www.postani-student.hr. Pravo prijave na natječaj za upis na studij ima osoba koja je završila srednju školu u trajanju od četiri godine.

Postupak prijave za upis na studijske programe sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) objašnjen je na mrežnoj stranici www.postani-student.hr

Detaljnije informacije o postupku upisa na studijski program na kojem je pristupnik ostvario pravo upisa objavljuju u natječaju za upis Natječaju za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u narednoj akademskoj godini te na mrežnim stranicama visokog učilišta.

Bodovi:

Ocjene iz srednje škole
Prosjek svih ocjena: 40%
Obvezni dio državne mature
Hrvatski jezik (razina B): 20%
Matematika (razina B): 20%
Strani jezik (razina B): 20%

Izborni dio državne mature (nije zahtjev studija):
Rezultati natjecanja
Državno natjecanje Fizika 1. mjesto: 30%
Državno natjecanje Fizika 2. mjesto: 25%
Državno natjecanje Fizika 3. mjesto: 20%
Državno natjecanje Matematika 1. mjesto: 30%
Državno natjecanje Matematika 2. mjesto: 25%
Državno natjecanje Matematika 3. mjesto: 20%
Vrednovanje ocjena ispita državne mature
Matematika (razina A): 10%

 

Podaci relevantni za studijski program

Svi studijski programi usko su povezani sa suvremenim znanstvenim spoznajama u znanstvenom području tehničkih znanosti polja tehnologije prometa i transporta, a posebno u području pomorstva. Sva potrebna znanja i vještine temeljene su na suvremenim znanstvenim spoznajama unutar ovog područja.