Idi nazad na Odjel za fiziku

Fizika

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
27 Nema ograničenja 3

Gdje se mogu zaposliti?

Prvostupnici fizike mogu naći zaposlenje u istraživačkim laboratorijima komercijalnih tvrtki gdje će raditi na razvoju proizvoda s naprednim tehnologijama (Ericsson-Nikola Tesla). Mogu se zaposliti i kao stručni suradnici u znanstvenim i visokoobrazovnim institucijama (Institut Ruđer Bošković, Institut za fiziku, sveučilišta i veleučilišta u RH), u laboratorijima i odjelima zdravstvenih ustanova. Studenti fizike tijekom studija uče analitički razmišljati i rješavati probleme pa će naći posao i izvan polja fizike (na primjer, management).

S obzirom na specifičnosti pojedinih smjerova, prvostupnici se mogu zaposliti u kemijskim laboratorijima (DINA Petrokemija d.d., INA Rafinerija, zavodi za javno zdravstvo), IT sektoru, Institutu za filozofiju, asistenti/suradnici u nastavi u osnovnim i srednjim školama, u medijima (posebno u znanstvenim rubrikama).

Za što sam osposobljen?

Opće kompetencije koje stječu prvostupnici fizike:

Studenti će na kraju preddiplomskoga studija biti osposobljeni:
– precizno izvesti mjerenja, tablično i grafički prikazati rezultate mjerenja, korektno statistički obraditi i interpretirati rezultate mjerenja, opisati i objasniti fizikalne činjenice povezane s konkretnim mjerenjima i argumentirano tumačiti uzročno-posljedične veze na zadanim sadržajima
– definirati i razlikovati osnovne koncepte i zakonitosti mehanike, topline, elektriciteta, magnetizma te optike i primijeniti ih na rješavanje numeričkih problema
– definirati, razlikovati i opisati osnovne koncepte moderne fizike i njezine zakonitosti primijeniti na rješavanje numeričkih problema

Posebne kompetencije koje stječu prvostupnici fizike pojedinih smjerova i usmjerenja:

Smjer Fizika
– definirati, razlikovati i opisati osnovne koncepte teorijske fizike, posebnih grana fizike u izbornim kolegijima, savladati eksperimentalnu metodologiju znanstveno-istraživačkog rada u realnom laboratorijskom okruženju

Smjer Znanost o okolišu
– definirati i razlikovati osnovne pojmove i zakonitosti opće, stanične i molekulske biologije; ekologije; geologije;
– definirati i razlikovati osnovne pojmove i zakonitosti te izvesti i interpretirati mjerenja iz opće, anorganske, organske i analitičke kemije

Smjer Matematika
– definirati i razlikovati osnovne pojmove i zakonitosti matematičke analize, linearne algebre, kombinatorike i numeričke i diskretne matematike te modela geometrije, diferencijalnih jednadžbi, euklidskih prostora, diferencijalne geometrije i matematičke logike te ih primijeniti na rješavanje numeričkih problema

Smjer Informatika
– definirati i razlikovati osnovne pojmove analize i obrade podataka, programiranja, osnova digitalne tehnike, dinamičkih web aplikacija, arhitekture i organizacije računala, baza podataka, operacijskih sustava, računalnih mreža, algoritama i strukture podataka

Smjer Filozofija
– definirati i razlikovati osnovne pojmove iz filozofije, antičke filozofije, etike i epistemiologije, osnovne pojmove estetike, povijesti klasičnog njemačkog idealizma, logike, metafizike, moderne filozofije od Descartesa do Kanta

Nastavničko usmjerenje (unutar smjerova Matematika, Informatika i Filozofija)
– definirati i razlikovati osnovne pojmove razvojne psihologije, psihologije učenja i poučavanja, opće pedagogije i didaktike

Koji su uvjeti upisa?

Na Preddiplomski studij Fizika mogu se upisati pristupnici sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i uz položen ispit državne mature prema sljedećim osnovnim uvjetima:
– Prosjek svih ocjena: 35,00 %
– Hrvatski jezik (razina B): 10,00 %
– Matematika (razina A): 30,00 %
– Strani jezik (razina B): 5,00 %

O ostalim uvjetima možete pročitati na sljedećoj stranici Postani student.

Podaci relevantni za studijski program

Sveučilišni Preddiplomski studij Fizika traje 3 godine ili 6 semestara pri čemu je student dužan skupiti najmanje 180 ECTS bodova. Nakon što položi sve ispite na studiju te obrani završni rad, student stječe akademski naziv prvostupnik fizike.

Na drugoj godini preddiplomskog studija Fizika studenti odabiru jedan od pet smjerova: Matematika, Informatika, Filozofija, (istraživačka) Fizika i Znanost o okolišu. Prva godina studija sadrži jednake predmete za sve smjerove.

Dodatno, smjerovi Matematika, Informatika i Filozofija imaju nastavničko ili nenastavničko usmjerenje. Studij nastavničkog usmjerenja osigurava upis jednog od nastavničkih diplomskih studija Fizika i matematika, Fizika i informatika te Fizika i filozofija bez razlikovnih ispita. Studij nenastavničkog usmjerenja prvenstveno je namijenjen onim studentima koji ne žele nastaviti školovanje na diplomskom studiju već na tržištu rada žele pronaći posao kao prvostupnici.