Idi nazad na Medicinski fakultet

Primaljstvo – izvanredni studij

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
- 30 -

Gdje se mogu zaposliti?

Na odgovarajućim stručnim poslovima u bolničkim centrima i domovima zdravlja.
Profesionalni status reguliran je Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09) i usuglašen s odrednicama Direktive 2005/36/EC Europske komisije

Za što sam osposobljen?

Stručni prvostupnik primaljstva osposobljen je za obavljanje primaljske prakse, sposoban je upozoriti na etičke dimenzije primaljske skrbi te povredu prava bolesnika i vladati vještinama primaljske prakse. Profesionalna kompetencija u području primaljske njege sastoji se od sljedećih skupina aktivnosti: procjene prikupljanjem, analizom, interpretacijom i predstavljanjem podataka; planiranja i provođenja osnovne i specijalne zdravstvene njege kao i provođenje algoritama; evaluacije, izvještavanja i dokumentiranja pružene primaljske njege; promocije zdravlja i zdravstvenog obrazovanja; koordinacije primaljskom njegom na mikro i makrorazini; nadziranje i upravljanje kvalitetom primaljske njege; unapređivanje profesionalne kompetencije na makrorazini. U svom radu poštuje profesionalne norme i etičku odgovornost. Tijekom studija razvija se sposobnost informiranja i komuniciranja, sposobnost logičkog zaključivanja te izražavanja u pisanom i usmenom obliku.

Koji su uvjeti upisa?

Preduvjet za upis: pristupnici moraju dostaviti dokaz da su zaposleni na radnom mjestu primalje i dokaz o najmanje jednoj godini radnog iskustva.

Vrednovanje ocjena iz srednje škole:
Prosjek ocjena četiri razreda srednje škole 30%
Prosjek svih ocjena iz predmeta Zdravstvena njega 20%

Obvezni dio državne mature:
Hrvatski jezik RAZINA B 0%
Matematika RAZINA B 0%
Strani jezik RAZINA B 0%
Izborni dio državne mature:
UVJET (NE)
Biologija 20%
Dodatna postignuća – godine radnog iskustva:
Od 1 do 5 godina radnog iskustva = 5 bodova 5%
Od 6 do 10 godina radnog iskustva = 10 bodova 10%
Od 11 do 15 godina radnog iskustva = 15 bodova 15%
Od 16 do 20 godina radnog iskustva = 20 bodova 20%
Više od 21 godinu radnog iskustva = 30 bodova 30%

Školarina 9240,00kn*
*Visinu školarina za akad. 2013/2014. godinu odredit će Sveučilište u Rijeci naknadno (u tablicama su navedeni iznosi od prethodne akad. godine)

Podaci relevantni za studijski program

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište), temeljem dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tip studijskog programa: stručni studij

Razina studijskog programa: preddiplomski studij

Područje studija: biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija: izvanredni studij

Predviđeno trajanje studija: 3 godine, 180 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik
Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija i titula: stručni/a prvostupnik/ca (baccalaurea) primaljstva, bacc. prim.
Pristup daljnjim razinama studija: po završetku stručnog studija Primaljstvo može se nastaviti studij na diplomskom sveučilišnom studiju uz dodatne uvjete.