Idi nazad na Medicinski fakultet

Fizioterapija – redoviti studij

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
30 - -

Gdje se mogu zaposliti?

Na odgovarajućim stručnim poslovima u bolničkim centrima i domovima zdravlja, specijaliziranim bolnicama te sportskim klubovima.

Za što sam osposobljen?

Stručni prvostupnik fizioterapije osposobljen je za primjenu temeljnih i specijalističkih znanja iz područja fizioterapije, kliničke kineziologije te osnovnih biomedicinskih znanosti. Posjeduje sposobnost planiranja i provođenja terapijskih i rehabilitacijskih postupaka primjenjujući stečena znanja i vještine. Spreman je raditi u timu i razumije važnost učinkovite komunikacije radi uspješnog ostvarivanja terapijskih ciljeva. U svom radu poštuje profesionalne norme i etičku odgovornost. Tijekom studija razvija se sposobnost informiranja i komuniciranja, sposobnost logičkog zaključivanja te izražavanja u pisanom i usmenom obliku. Tijekom studija student usvaja stručnu terminologiju te osnove informatičke pismenosti.

Koji su uvjeti upisa?

Potrebna obrazovna razina za upis na studij: završena četverogodišnja srednja škola, pohađanje biologije, kemije i fizike najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Vrednovanje ocjena iz srednje škole:
Prosjek ocjena četiri razreda srednje škole: 30%
Prosjek ocjena iz predmeta Anatomija s fiziologijom 10%
Obvezni dio državne mature:
Hrvatski jezik RAZINA B 10%
Matematika RAZINA B 10%
Strani jezik RAZINA B 10%
Izborni dio državne mature:
UVJET (NE)
Polaganje izbornih predmeta nije obvezno, ali ako se polažu, raspodjela bodova vrši se tako da se s 20% vrednuje onaj izborni predmet koji je najbolje riješen, a onaj slabiji s 10%.
Fizika i/ili Biologija 20% + 10%
Ukupni prag na razredbenom postupku: 40%

Školarina 9240,00kn*
*Visinu školarina za akad. 2013/2014. godinu odredit će Sveučilište u Rijeci naknadno (u tablicama su navedeni iznosi od prethodne akad. godine)

Podaci relevantni za studijski program

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište), temeljem dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tip studijskog programa: stručni studij

Razina studijskog programa: preddiplomski studij

Područje studija: biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija: redoviti studij

Predviđeno trajanje studija: 3 godine, 180 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik
Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija i titula: Stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) fizioterapije, bacc. physioth.
Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku stručnog studija Fizioterapija može se nastaviti studij na diplomskom sveučilišnom studiju uz dodatne uvjete.