Idi nazad na Građevinski fakultet

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
30 15 -

Gdje se mogu zaposliti?

S obzirom na stečene kompetencije završeni student je osposobljen za poslove suradnika na planiranju, projektiranju, izgradnji i nadzoru nad izgradnjom građevinskih objekata i sustava.
Studij se organizira u dijelu radnog vremena jer je namijenjen obrazovanju osoba koje su zaposlene.

Za što sam osposobljen?

Završetkom stručnoga studija građevinarstvo student stječe osnovne kompetencije za razumijevanje procesa građenja, metoda za projektiranje i dimenzioniranje u području.

Osposobljen je za sudjelovanje u izradi statičkih proračuna u betonu, drvu i metalu te za sudjelovanje u planiranju i projektiranju dijelova hidrotehničkih i prometnih građevina.
Osposobljen je za sudjelovanje u projektiranju i dimenzioniranju jednostavnijih građevina ili dijelova složenih građevina, vođenje izgradnje jednostavnijih objekata niskogradnje i visokogradnje.

Student stječe sposobnost pismenog i usmenog artikuliranja informacija, problema i rješenja određenih problema struke te rukovođenja grupe ljudi na radovima iz područja graditeljstva.

Znanja i kompetencije koje student stekne završetkom stručnoga studija dovoljna su za praćenje stručnoga diplomskog specijalističkog programa na Građevinskom fakultetu u Rijeci te za praćenje sličnih programa na drugim građevinskim fakultetima u RH. Može pratiti diplomske specijalističke stručne programe drugih srodnih, tehničkih studija.

Student ima znanja i kompetencije za uključivanje u različite oblike cjeloživotnog učenja.

Koji su uvjeti upisa?

Upis na studij obavlja se prema objavljenom natječaju.

Pristupnik vrši prijavu upisa na studijski program pomoću Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).
Izuzetno se podnošenje prijava i provođenje razredbenog postupka za upis na stručni studij pristupnika starijih od 24 godine (osobe koje do 31. siječnja godine u kojoj se žele upisati na studij navrše 24 godine) može provoditi na Fakultetu.

Na stručni studij pravo prijave upisa na studijski program pomoću NISpVU-a ima kandidat koji ima srednju školsku spremu ili odgovarajuću stručnu spremu u trajanju od najmanje četiri godine.
Pravo prijave upisa na stručni studij putem razredbenog ispita koji se organizira na Fakultetu za kandidate starije od 24 godine ima pristupnik koji ima srednju školsku spremu u trajanju od najmanje četiri godine.

Rangiranje pristupnika u NISpVU – Rangiranje pristupnika za upis na stručni studij obavlja se na temelju uspjeha u srednjoj školi (prosjek ocjena u svim razredima srednje škole i prosjek ocjena obveznoga dijela državne mature) te uspjeha postignutog na državnoj maturi (iz predmeta matematika i neobavezno jednog od sljedeća tri područja: fizike ili kemije ili informatike).
Dodatne bodove mogu steći pristupnici koji su ostvarili izvrstan uspjeh na službenim državnim natjecanjima (osvajanje jednog od prva tri mjesta) iz matematike, fizike, nosivih konstrukcija/građevne mehanike, arhitektonskih konstrukcija ili tehničke mehanike te vrhunski sportaši (klasificirani od strane Hrvatskog olimpijskog odbora).

Rangiranje pristupnika starijih od 24 godine koji pristupaju razredbenom postupku na Fakultetu za upis na stručni studij obavlja se vrednovanjem uspjeha u srednjoj školi (prosjek ocjena u svim razredima srednje škole i završnog ispita – mature) i uspjeha postignutog na razredbenom ispitu (iz predmeta matematika i fizika).
Dodatne bodove mogu steći pristupnici koji su ostvarili izvrstan uspjeh na službenim državnim natjecanjima (osvajanje jednog od prva tri mjesta) iz matematike, fizike, nosivih konstrukcija/građevne mehanike, arhitektonskih konstrukcija ili tehničke mehanike te vrhunski sportaši (klasificirani od strane Hrvatskog olimpijskog odbora).
Pristupnik mora ostvariti utvrđeni razredbeni prag.

Pravo na upis u prvu godinu studija stječu pristupnici prema postignutim bodovima te redoslijedu na rang listi nakon što potvrde upis putem NISpVU-a, do popunjavanja upisnih kvota.

Pravo na upis u prvu godinu studija stječe pristupnik stariji od 24 godine sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim u natječaju za upis studenata, a prema postignutim bodovima u razredbenom postupku do popunjavanja upisne kvote.

Podaci relevantni za studijski program

Na Građevinskom fakultetu stručni studij građevinarstva traje tri (3) akademske godine, a završetkom studija student stječe minimalno 180 ECTS bodova.

Završetkom stručnog studija student stječe stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer građevinarstva/stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka građevinarstva, kratica: bacc. ing. aedif.

Sve informacije o stručnom studiju Građevinarstvo objavljene su na stranicama studija.