Idi nazad na Građevinski fakultet

Građevinarstvo

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
95 - 5

Gdje se mogu zaposliti?

S obzirom na stečene kompetencije završeni student osposobljen je za poslove suradnika na planiranju, projektiranju, izgradnji i nadzoru nad izgradnjom građevinskih objekata i sustava.

Za što sam osposobljen?

Završetkom studijskog programa student stječe osnovne kompetencije za projektiranje i dimenzioniranje građevina te temeljna znanja koja mu omogućavaju praćenje diplomskih i poslijediplomskih studija građevinarstva i srodnih područja te različite programe cjeloživotnog obrazovanja.

Student tijekom studija razvija sposobnost informiranja i komuniciranja o problemima i rješenjima vezanim za građevinsku struku zainteresiranim stručnjacima i javnosti.

Sposoban je, na osnovi analize, procijeniti određena pitanja građevinske struke sa gledišta struke kao i s gledišta šire društvene koristi, npr. zaštite okoliša.

Osposobljen je za statičke proračune u betonu, drvu i metalu te za sudjelovanje u planiranju i projektiranju hidrotehničkih i prometnih sustava i građevina.

Osposobljen je za samostalno vođenje projektiranja i dimenzioniranja jednostavnijih građevina ili dijelova složenih građevina, organizaciju građenja i nadzor nad izgradnjom jednostavnijih objekata niskogradnje i visokogradnje.

Znanja i kompetencije koje student stekne završetkom sveučilišnoga preddiplomskog studija dovoljna su za praćenje diplomskoga sveučilišnog i specijalističkog programa na Građevinskom fakultetu u Rijeci te za praćenje istih ili sličnih programa na drugim građevinskim fakultetima u RH.

Usvojena temeljna znanja studentu omogućavaju praćenje diplomskih programa drugih tehničkih studija.

Koji su uvjeti upisa?

Pristupnik vrši prijavu upisa na studijski program pomoću Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).

Pravo prijave upisa na preddiplomski sveučilišni studijski program pomoću Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) ima pristupnik koji ima srednju školsku spremu ili odgovarajuću stručnu spremu u trajanju od najmanje četiri godine. Pravo prijave na studij imaju državljani Republike Hrvatske, a pod istim uvjetima pravo prijave imaju i strani državljani te osobe bez državljanstva.

Rangiranje pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij obavlja se na temelju uspjeha u srednjoj školi (prosjek ocjena u svim razredima srednje škole i prosjek ocjena obveznoga dijela državne mature) te uspjeha postignutog na državnoj maturi (iz područja matematike i jednog od sljedeća tri područja: fizike, kemije ili informatike). Dodatne bodove mogu steći pristupnici koji su ostvarili izvrstan uspjeh na službenim državnim natjecanjima (osvajanje jednog od prva tri mjesta) iz matematike, fizike, nosivih konstrukcija/građevne mehanike, arhitektonskih konstrukcija ili tehničke mehanike te vrhunski sportaši (klasificirani od strane Hrvatskog olimpijskog odbora).

Pravo na upis u prvu godinu studija stječu pristupnici prema postignutim bodovima, tj., redoslijedu na rang listi, nakon što potvrde upis putem NISpVU sustava, do popunjavanja upisnih kvota.

Upis na studij obavlja se prema objavljenom natječaju.
Pristupnik je pri upisu dužan priložiti isprave utvrđene u natječaju.

Podaci relevantni za studijski program

Predviđeno trajanje preddiplomskog sveučilišnog studija građevinarstva je tri (3) akademske godine, student(ica) završetkom studija stječe minimalno 180 ECTS bodova.

Prema predviđenom studijskom programu akademski naziv i stupanj po završetku preddiplomskog sveučilišnog studija je “sveučilišni prvostupnik inženjer (baccalaureus) građevinarstva/sveučilišna prvostupnica inženjerka (baccalaurea) građevinarstva”, kratica: univ. bacc. ing. aedif.

Sve informacije o preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinasrtvo objavljene su na web stranici.