Idi nazad na Građevinski fakultet

Građevinarstvo

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
Kumulativna kvota za redovite i izvanredne studente iznosi 10. - -

Gdje se mogu zaposliti?

Tijekom poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija student postaje osposobljen da unutar akademske i stručne javnosti promiče tehnološki napredak u društvu baziranom na znanju, a završetkom studija student ima sva potrebna znanja i vještine za samostalno djelovanje unutar akademske i stručne zajednice.

Za što sam osposobljen?

Osnovni je cilj predloženoga doktorskog studija omogućiti studentima djelotvorno obrazovanje kroz provođenje originalnog znanstveno-istraživačkog rada.
Završetkom studija student postaje doktorom tehničkih znanosti i osposobljen je za kritičku analizu, ocjenu i sintezu novih i kompleksnih koncepata i razvoj novih metodoloških postupaka u znanstvenim granama Geotehnike, Hidrotehnike, Nosivih konstrukcija te Tehničke mehanike i mehanike fluida.
Student je isto tako osposobljen za samostalan i napredan znanstveno-istraživački i stručni rad u modeliranju, proračunavanju, analizi i projektiranju sustava u tim znanstvenim granama. Te kompetencije uključuju i razvoj sposobnosti i znanja studenata za rješavanje specifičnih problema na interdisciplinaran način, posebno u kontekstu međuodnosa graditeljskih zahvata, sustava i njihova okruženja. Stjecanjem produbljenih i naprednih znanja iz pojedinih znanstvenih disciplina, omogućit će se studentima da dalje samostalno razvijaju i unapređuju te djelatnosti u domeni istraživanja, planiranja, projektiranja, izvođenja te upravljanja najsloženijim graditeljskim zahvatima i uz njih vezanim sustavima.
Dodatni cilj studija je da kroz odgovarajuće elemente u studentima razvije ili unaprijedi sposobnost prezentiranja svojega rada te vođenje rasprave s logičkim argumentiranjem pozitivnih znanstvenih činjenica (vezanih uz informacije, ideje, probleme i moguća rješenja) stručnoj i nestručnoj javnosti.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo prijave na studij imaju državljani Republike Hrvatske, strani državljani te osobe bez državljanstva.
Za prijavu na studij odgovarajući preduvjet je:
– sveučilišni diplomski studij na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci ili na nekom od građevinskih ili srodnih (tehničkih ili prirodoslovnih) fakulteta na kojem je kandidat postigao 300 ECTS bodova uključujući i preddiplomski ciklus ili
– sveučilišni dodiplomski studij na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci ili na nekom od građevinskih ili srodnih (tehničkih ili prirodoslovnih) fakulteta na temelju studijskih programa započetih prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03.).

Podaci relevantni za studijski program

Poslijediplomski doktorski studij organiziran je u punom radnom vremenu ili u polovici radnog vremena. Predviđeno trajanje studija u punom radnom vremenu je šest semestara (tri godine), a studija u polovici radnog vremena dvanaest semestara (šest godina). Završetkom studija student stječe minimalno 180 ECTS bodova.

Sve informacije o poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Građevinarstvo objavljene su na stranicama studija.