Idi nazad na Građevinski fakultet

Građevinarstvo

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
70 - 5

Gdje se mogu zaposliti?

Profesionalni status je reguliran Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07 i 38/09) te Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 152/08) i drugom pozitivnom zakonskom regulativom.

Za što sam osposobljen?

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija student stječe osnovne kompetencije za razumijevanje općih fenomena i problema vezanih za građevinarstvo, a posebno za određenu granu građevinarstva ovisno o upisanom smjeru i modulu (geotehnika, hidrotehnika, inženjersko modeliranje građevina, konstrukcije, prometnice te interdisciplinarno područje urbano inženjerstvo).

Sposoban je koristiti generalna znanja, stjecati nova znanja i poglede, donositi znanstveno i stručno utemeljene zaključke te se razvijati u smislu znanstvenog i primijenjeno-znanstvenog istraživanja. Osposobljen je za projektiranje, izvođenje i održavanje građevinskih objekta i sustava s gledišta nosivosti, stabilnosti, sigurnosti, zaštite okoliša i cijena.

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija student je posebno osposobljen za razumijevanje i rješavanje problema u određenom području građevinarstva. Student se tijekom studija osposobljava za pismeno i usmeno oblikovanje složenih građevinskih rješenja. Student tijekom studija razvija sposobnost priopćavanja vlastitih ideja, analiza i zaključaka vezanih za određene graditeljske inženjerske probleme stručnoj i nestručnoj javnosti. Sposoban je rukovoditi grupom ljudi na izradi i izvedbi složenih građevinskih projekata.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo prijave na natječaj za upis imaju:
– pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva na nekom od građevinskih fakulteta u Hrvatskoj
– pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva (s ukupno 180 ECTS bodova) u inozemstvu uz prethodno obavljeno priznavanje akademskog statusa prema važećim propisima
– pristupnici koji su završili srodni (tehnički) preddiplomski sveučilišni studij (s ukupno 180 ECTS bodova) uz obvezu polaganja razlikovnih ispita prije prijave na natječaj do najviše 30 ECTS bodova, razlikovne ispite utvrđuje Povjerenstvo za upis diplomskog sveučilišnog studija
– pristupnici koji su završili stručni studij građevinarstva (s ukupno 180 ECTS bodova) i razlikovnu godinu na nekom od građevinskih fakulteta u Hrvatskoj

Rang lista pristupnika za upis na diplomski sveučilišni studij obavlja se na temelju uspjeha na prethodnoj razini studija (prosječna postotna ocjena svih položenih predmeta) i duljine studiranja na prethodnom stupnju studija.

Podaci relevantni za studijski program

Predviđeno trajanje diplomskoga sveučilišnog studija građevinarstva iznosi dvije akademske godine, a završetkom studija student stječe minimalno 120 ECTS bodova.

Prema predviđenom studijskom programu akademski naziv i stupanj po završetku diplomskog sveučilišnog studija je magistar inženjer građevinarstva/magistra inženjerka građevinarstva (mag. ing. aedif.).