Idi nazad na Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Marketing u turizmu

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
30 30 1

Gdje se mogu zaposliti?

Kako do sada nije bilo ovakvoga profila obrazovanja,  potreba za ovom strukturom kadrova postoji i nedvojbeno je da će naći svoje mjesto na tržištu rada jer se ovaj program razlikuje od drugih općih programa budući da se detaljno razrađuju specifičnosti marketinga u turizmu.

Nakon završenoga studijskog programa magistri/magistre ekonomije imaju mogućnost zapošljavanja u turističkim zajednicama, turističkim organizacijama, agencijama i udrugama, kao i u hotelijerstvu, restoraterstvu, ali i u sustavu obrazovanja, javnom sektoru, medijima te svim selektivnim oblicima turističke ponude i pratećim industrijama  gdje se traže specifična znanja iz područja marketinga u turizmu.

Za što sam osposobljen?

U okviru ovog programa studenti će steći specifičnu naobrazbu te uravnotežen odnosa znanja, vještina i kompetencija iz područja  marketinga u turizmu.

Nakon završenoga studijskog programa studenti će biti sposobni pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove vezane uz turizam i marketing u turizmu; objasniti, interpretirati i razlikovati značajke marketinškog pozicioniranja turističkog proizvoda turističke destinacije; analizirati važnost primjene strategije marketinga za konkurentnost turističke destinacije i turističkog proizvoda u okruženju; implementirati suvremene spoznaje o marketinškom komuniciranju na razini turističke destinacije; istraživati tržišne odnose ponude i potražnje motivirane novim trendovima u turizmu kao podloge za izbor marketinških aktivnosti; razumjeti i implementirati promjene koje suvremeno tržište nameće sudionicima turističke ponude u oblikovanju politike marketinga i u izboru metoda i tehnika prilagođenih specifičnostima hotelijerstva, restoraterstva, kampova, turističkih naselja i ostalih sudionika turističke ponude, povezanih u sinergijskom odnosu na razini turističke destinacije; osmisliti, koncipirati, organizirati i ekonomski valorizirati marketing za sve događaje koji će privući turiste s ciljnog tržišta kako bi im se prezentirale mogućnosti kvalitetnog korištenja slobodnog vremena.

Koji su uvjeti upisa?

Za upis na diplomski sveučilišni studij “Marketing u turizmu” (60 ECTS) kojim se stječe akademski naziv magistar/magistra ekonomije (300 ECTS) mogu se prijaviti kandidati  s diplomom sveučilišnog prvostupnika ekonomije (240 ECTS).

Podaci relevantni za studijski program

Trajanje studija: 2 semestra (jedna godina studija).

Diplomski sveučilišni studij izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao redoviti studij ili izvanredni studij.

Po završetku diplomskoga sveučilišnog studija polaznik stječe akademski naziv: magistar/magistra ekonomije – kratica: mag. oec. (300 ECTS).