Međunarodna suradnja

Sveučilište u Rijeci kroz Ured za međunarodnu suradnju nudi svojim studentima mogućnost razmjene, mobilnosti i usavršavanja na sveučilištima izvan Republike Hrvatske. Služba za međunarodnu suradnju sastoji se od
Ureda za mobilnost i Ureda za bilateralnu i multilateralnu suradnju.

Služba surađuje s prodekanima i voditeljima za međunarodnu suradnju te koordinatorima programa ERASMUS na sastavnicama Sveučilišta s ciljem intenziviranja aktivnosti međunarodne suradnje te poticanja mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnog osoblja.

Služba za međunarodnu suradnju promovira i olakšava proces integracije Sveučilišta u Rijeci u europske programe visokog obrazovanja. Na taj se način nastavnom osoblju, istraživačima i studentima pružaju informacije o mogućnostima aktivnog sudjelovanja u europskim programima i projektima europskih institucija visokog obrazovanja. 

Također, Služba potiče razvijanje međunarodne bilateralne i multilateralne suradnje te predlaže nove ugovore o suradnji s inozemnim sveučilištima kao i način njihove realizacije. Olakšava suradnju između Sveučilišta u Rijeci i inozemnih sveučilišta, agencija i drugih institucija. Isto tako, Služba za međunarodnu suradnju analizira i predlaže pristupanje Sveučilišta u Rijeci međunarodnim sveučilišnim udruženjima kao i integraciju Sveučilišta u međunarodnu razmjenu i programe mobilnosti.

Kontakt

Služba za međunarodnu suradnju
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka
T: 051 / 406 – 513
T: 051 / 406 – 528
T: 051 / 406 – 583
Email:
international@uniri.hr
Više informacija